جیره های غذایی طیور به شکل دان آردی،کرامبل و دان آماده پلت می باشند. جیره های دان آردی که ساده ترین شکل خوراک طیور است، مواد خوراکی پس از مخلوط شدن با همدیگر آسیاب میشوند و به شکل آرد یا پودر در می آیند.

فرم دیگر از خوراک طیور دان آماده یا پلت نام دارد که با توجه به دوره پرورش و سن جوجه به پری استارتر مرغ گوشتی،استارتر مرغ گوشتی،میان دان مرغ گوشتی،پس دان1 مرغ گوشتی،پس دان2 مرغ گوشتی تقسیم بندی میگردد.

دان پلت با اعمال تغییراتی در نسبت مواد تشکیل دهنده،کنسانتره و درصد هایی متفاوتی از نهاده ها با توجه به دوره رشد طیور تولید میگردد. دان پلت در اندازه هایی متفاوت با توجه به سن جوجه تولید شده که اندازه کوچک آن را دان کرامبل میگویند. و برای جوجه هایی با سنین کم مناسب است.

مواد اولیه در دستگاه هایی تحت تاثیر حرارت،بخارآب و فشار بصورت پلت آماده می شوند.